Daily Archives: September 2, 2013

ความสำคัญของการสอบ IELTS ในปัจจุบัน

การสอบ IELTS ในปัจจุบันมีผลอยู่มากในหลายๆอย่าง การนำไปใช้ในการประกอบการสมัคร หรือรับเข้าเรียน หรือทำงานต่างๆอยู่มาก ยิ่งในช่วงที่ไทยกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC ด้วยแล้วการใช้ภาษาในการสื่อสารต่างๆจะจบด้วยการใช้ภาษากลางที่สื่อสารกันได้ทั่วโลก อย่างภาษาอังกฤษนั่นเองเป็นตัวสื่อสารกันต่อไป ทำให้ความสำคัญในการที่จะใช้ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมมาก

ในการเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ การติดต่อการลงทุนของประเทศต่างๆจะมีความสำคัญมากกับการทำงาน และการลงทุนต่างๆร่วมกัน แน่นอนว่าต่างคนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้มีภาษาเป็นของตัวเอง แต่ทุกภาษาก็ไม่ใช้ภาษาที่เป็นสากลที่ให้ทุกคน ทุกประเทศนั้นเรียนรู้ได้ทั่วไป การมีภาษากลางเข้ามาเป็นตัวแทนการติดต่อสื่อสารจึงมีความจำเป็นมากขึ้นตามไปด้วย

การใช้ IELTS เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

การนำ IELTS มาใช้ในการพิจารณาต่างๆในเรื่องการทำงานมีความสำคัญมากขึ้นไปด้วยตามลำดับ เพราะหลายๆแห่งก็ต่างต้องการผ๔ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อปฏิบัติงานต่างๆร่วมกับเพื่อนบ้าน รวมทั้งชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเมื่อเปิดเสรีการค้า

ความสำคัญในการเรียนต่อต่างๆยังคงมีความสำคัญ และให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยจากเดิมที่ใช้ในการเรียนต่อในเมืองนอก อย่างอังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพ รวมทั้งหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ

IELTS ได้เข้ามามีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และจะมากขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ถึงเวลาที่จะมาทำความรู้จัก และเห็นถึงความสำคัญของการสอบนี้กันมากขึ้นแล้วรึยัง ?