Daily Archives: September 24, 2013

การสอบ SAT เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

การสอบเอาคะแนน SAT เพื่อไปใช้ประโยชน์สามารถทำได้หลายอย่าง ส่วนใหญ่แล้วนำไปใช้เพื่อการเรียนต่อทั้งสิ้น เพราะระบบสอบนี้มีไว้สำหรับการวัดพื้นฐาน และความสามารถของผู้เข้าสอบโโยเฉพาะ กล่าวคือเป็นข้อสอบกลางเหมือนกับข้อสอบเอนทรานส์สำหรับสอบเข้ามหาลัยนั่นเอง

ทำไมต้องสอบ SAT ด้วย ?? เพราะพื้นฐานการวัดความรู้ของการเรียนการสอนแบบอเมริกันนั้นไม่เหมือนกับของไทย การสอบส่วนใหญ่จึงจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อในมหาวิทยาต่างประเทศ โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา หรือมหาลัยที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบอเมริกัน

SAT จัดสอบขึ้นทุกปีทั่วโลก โดยองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่มีชื่อเรียกว่า คอลเลจ บอร์ด ซึ่งในประเทศไทยจัดสอบด้วยเหมือนกันโดยติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ได้ ส่วนมากแล้วเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานในระดับมัธยมปลายที่ได้เรียนรู้มาตลอดระเวลาสั้นๆของหลักสูตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เกณฑ์การสอบ SAT

เกณฑ์คะแนนการสอบนั้นอิงคะแนนที่ใช้ในการวัดความรู้ความสามารถอยุ่หลักๆ 2 วิชา นั่นคือวิชา

  1. วิชาการคำนวน หรือคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้
  2. วิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการอ่าน และการวิเคราะห์

ทั้ง 2 ส่วนเมื่อนำคะแนนมารวมกันเพื่อเป็นคะแนน SAT ที่ใช้ประเมินพื้นฐานผู้เข้าสอบว่าพร้อมสำหรับเรียนในระดับสูงหรือไม่